CONFIRMATION NUMBER

 • Νέα αυτοκίνητα (0 - 3 max ετών)
 • Απεριόριστα χιλιόμετρα
 • Συντήρηση (ορυκτέλαια και λιπαντικά)
 • Ζώνες ασφαλείας σε όλα τα αυτοκίνητα
 • Πλήρης ασφάλιση, χωρίς υπερβολή, αστική ευθύνη λαϊκό γλέντι και υλικές ζημιές, προσωπική ασφάλεια,
  ασφάλιση κατά κλοπής και φωτιάς
 • 23% ΦΠΑ
 • 24 ώρες οδική βοήθεια, αντικατάσταση του οχήματος σε περίπτωση βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο της Κρήτης
 • Δωρεάν χάρτης
 • Παιδικό κάθισμα (1-4 ετών) και σχάρα οροφής κατόπιν αιτήσεως
 • Καμία προκαταβολή, χωρίς ακύρωση, μετρητά ή πιστωτική κάρτα πληρωμής κατά την παράδοση
 • Δωρεάν παράδοση / παραλαβή προς / από το ξενοδοχείο ή το αεροδρόμιο των Χανίων, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου από την ενοικίαση 1 εβδομάδας


Με το μισθωτήριο συμβόλαιο, η εταιρεία εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το αυτοκίνητο που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος, και το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα στις προτιμήσεις του μισθωτή με τους ακόλουθους όρους:


1. Ο μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο, αφού εξακρίβωσε ότι βρίσκεται σέ'άριστή "ατάσταση an6 κάθε άΠΟψη. Οφείλει να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση που το παρέλεβε, με όλα τα εργαλεία, τροχούς, και αξεσουάρ, στο συγκεκριμένο σημείο που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος. Εάν ο μισθωτής δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο τόπο και σε υπάλληλο της εκμισθώτριας εταιρείας, θεωρείται ότι εγκατέλεΙψε το αυτοκίνητο με τις ανάλογες
νομικές συνέπειες σε περίmωση ζημιών ή χρηματικής οφειλής προς την εταιρεία.
2. Στο συμβόλαιο αυτό αναφέρεται ο χρόνος της ενοικιάσεως. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει την μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την εταιρεία 24 ώρες πριν την αρχική συμφωνία επιστροφής. Η εκμισθώτρια εταιρεία έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει χωρίς συνέπειες την σύμβαση ουτή, εάν κρίνΕΙ ότι ο μισθωτής είναι επιζήμιος, για τα συμφέροντα της εταιρείας, ή δεν τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και παραβαίνει τους όρους της παρούσης συμβάσεως.
3. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση κατά τον χρόνο της μισθώσεως να προφυλάσει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, το λάδι, το νερό κ.λ.π. επίσης να ελέγχει την κατάσταση των ελαστικών και εάν το αυτοκίνητο έχει ασφάλεια στην κ,.νησή του. Ο μισθωτής ευθύνεται και υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία για ζημιές που προέρχονται από έλλειψη προσοχής. Επίσης υποχρεούται να πληρώσει την βενζίνη κατάτη διάρκεια της ενοικιάσεως. Τυχόν παραβίαση του μετρητή χιλιομέτρων από τον μισθωτή θα συνεπάγεται την ποινική του δίωξη.
4. Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες ή φθορές αντικειμένων των πελατών, οι οποίοι επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, είτε αυτά έχουν εγκaταληφθεί στα γραφεία πριν ή μετά την σύμβαση.
5. Ο μισθωτής όταν δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, προς αποφυγή κλοπήςτου αυτοκινήτου ή εξαρτημάτωντου.
6. ,., εκμισθώτρια εταιρεία έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια κι έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποφυγή μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου, και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιά, οποιαδήποτε από αυτήν προερχόμενη άμεσο ή έμμεσο ζημία του μισθωτού.
7. Ο μισθωτής οφείλει να πληρώσει συγκεντρωτικά τα ακόλουθα:
σ) Τις χρεώσεις για παραδόσεις και παραλαβές, εάν έχουν καταλογισθεί στην
σύμβαση αυτή.
β) Την ημερήσια αποζημίωση για την χιλιομετρική επιβάρυνση.
γ) Την ασφαλιστική αποζημίωση για την περίπτωση αποδοχής μικτής ασφαλίσεως.
δ) Τοποσοστ6του φόρου που αναλογεί επί του συνόλουτωνανωτέρω.
ε) Εάν ο ενοικιαστής καθυστερήσει το αυτοκίνητο μετά την συμφωνημένη ώρα
επιστροφής χρεώνεται για κάθε μια ώρα το 1/5της ημερήσιας χρεώσεως ελευθέρων
χιλιομέτρων.
8. Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:
σ) KCΙΤάπαράβαση της παρούσης συμβάσεως.
β) Να μεταφέρει επιβάτεςή πράγματα έναντι αμοιβής.
γ) Να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες από ότι ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του.
δ) Να μεταφέρει βαρέα αντικείμενα ή δύσοσμα εμπορεύματα ήναρκωτικά ή όπλα.
ε) Για ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ήτρέϊλερ.
στ) Σε αγώνες αυτοκινήτου ταχύτητας ειδικών διαδρομών κ.λ.π.
ζ) Από κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
η) Από κάθε πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρείας.
θ) Γενικώςγια κάθε σκοπό που αντίκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
ι) Εκτός Κρήτης χωρίς την έγγραφη άδεια της εκμισθώτριας εταιρείας.
9) Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και υποχρεούται να πληρώσει το αντίτιμο των παραβάσεων, που έγιναν κατά την διάρκεια της μισθώσεως. έστω και αντα ανωτέρω ποσά απαιτηθούν μετά τη λήξη της μισθώσεως.
10.ΑΣΦΑΛΕIΑ
σ) Μικτή ασφάλεια: Ο ενοικιαστής δεν έχει καμιά ευθύνη για ζημιά του αυτοκινήτου
(εξαιρούνται της ασφαλίσεως τα λαστιχα των τροχών, ο εσωτερικός χώρος και το
κάτω μέρος του αυτοκινήτου) όταν αποδεχθεί τους σχετικούς όρους του παρόντος
και Kα~αβάλει επί πλέον να ποσό επί ημερήσιας βάσεως, σύμφωνα με το τιμολόγιο
που ισ(ύει κάθε φορά. Απαραίτητη προϋπόθεση, ότι ο μισθωτής θα τηρεί κατά τον
χρόνο της ενοικιάσεως τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που ισχύουν κάθε φορά. Εις
περίπτωσιν μη αποδοχής της μικτής ασφαλίσεως το αυτοκίνητο καλύπτεται μόνο με
ασφάλεια προς τρίτους, και ο ενοικιαστής ευθύνεται εξ' ολοκλήρου για οποιαδήποτε
ζημία προκληθεί στο αυτοκίνητο.
β) Προσωπική ασφάλεια επιβαινόντων: Ο Μισθωτής που με την υπογραφή του
δέχετα. την ασφάλιση. συμφωνεί να καταβάλει ένα επιπλέον ποσόν επί ημερησίας
βάσεωc, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Δέχεται δε τους όρους του ανοικτού
συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων, που ισχύει μεταξύ της εταιρείας, για
λογαριασμό των πελατών της, και της ασφαλιστικής εταιρείας που συνεργάζεται για
το σκοπό αυτό. Εάν ο μισθωτής δεν θέλει να ασφαλίσει τα πρόσωπα παυ μεταφέρει
στο αυτοκίνητο. είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα συμβεί σε αυτά, οπότε και
η ενοικιαστρια εταιρεία δεν έχει καμμία ευθύνη.
γ) Κάθε .Jσφαλιστική κάλυψη φθάνει μέχρι το ύψος των χρηματικών αποζημιώσεων.
που ανοφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου, και το οποίο
βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Ο μισθωτής ευθύνεται εξ' ολοκλήραυ
για ζημίες και αποζημιώσεις μεγαλύτερες των ανωτέρω καλύψεων.
Ζημιές του ουτοκινήτου παυ θα προκληθούν από ευθύνη του ενοικιαστή και μέχρι ταυ
ποσού 350 € δεν καλύπτονται από καμμία ασφάλεια.
δ) Ο όρος αυτός ακολουθεί την κύρια σύμβαση και αποδεικνύεται με την υπογραφή
του μισθωτού στην πρώτη σελίδα του παρόντος.
11. Σε περίmωση ατυχήματος ή άλλου είδους συμβάντος, ο μισθωτής έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τα κατωτέρω ασφαλιστικό:
ο) Να καλέσει την αστυνομία. β) Να καταγράΨει ονόματα και διευθύνσεις από
αυτόmες μάρτυρες. γ) Να μην δεχθεί καμμία ευθύνη για το ατύχημα, μέχρι να
καταλογισθούν οι ευθύνες αnό τους αρμόδιους. δ) Να επικοινωνήσει επειγόντως διά
τηλεφώνου ή άλλου σύντομου μέσου με την εταιρεία. ε) Να καταγράψει κάθε
απαραίτητη πληροφορία για το ατύχημα (όνομα άλλου οδηγού, αριθμό κυκλοφορίας
αυτοκινήτου κ.λ.π.). στ) Να υποβάλλει στην εταιρεία εντός 24ώρου από το ατύχημα
υπογεγρα"ψένο σημείωμα που να περιγράφειτο συμβάν.
12. Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν μπορεί να παραιτηθεί από κανένα δικαίωμα είτε αναφέρετcιι στη'σύμβαση αυτή, είτε συμπεριλαμβάνεται στις νόμιμες διατάξεις. που ισχύουν πέρα από τη σύμβαση αυτή.
13. Προβλήματα παραδόσεων, δυνατόν να μας υποχρεώσουν εις ακύρωση ή
αντικατάσταση κρατηθέντος αυτοκινήτου.
14. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την μίσθωση αυτή, για την επίλυση τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Χανίων.
15. Το γραφείο δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει χρήματα πριν τη λήξη της συμφωνημένης μισθώσεως.

.................................................................................................

* Οδική βοήθεια 24 ώρες την ημέρα, κινητή τηλεφωνική υποστήριξη:
+30 69 74 74 78 27
* Οι προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

 

CHOOSE YOUR CAR

 Didn't find what you were looking for? Email us at info@sfakia-tours.com